main_image2
--

Procedura Reklamacji. 

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres: biuro@drukarniapapillon.pl lub adres mailowy opiekuna klienta składającego reklamację.
 2. Aby zgłoszenie reklamacyjne miało miejsce należy przede wszystkim zwrócić towar, a także załączyć dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz informację, na temat oczekiwań klienta.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia Papillon zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze do godziny 16.00. To oznacza, że dla zgłoszenia, które wpłynie w danym dniu po tej godzinie, termin rozpatrzenia będziemy liczyć od kolejnego dnia roboczego.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji, lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów kolorystycznych, czyli tak zwanych wydruków wzorcowych.
  Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa, druk będzie się odbywał zgodnie z wiedzą i doświadczeniem oraz normami przyjętymi przez Drukarnię.
 7. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 8. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest pękanie papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z linią falcu. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal może pękać w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.
 9. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 0,5 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie z łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 0,5 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 2% ilości zamówionej.
  • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.
 11. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 12. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 13. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.